W pogoni za Luftwaffe
Pokaż punkty

.: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :.
Temat: Sprawozdanie z działań III/2 Dywizjonu Myśliwskiego (2011-06-01,22:25)

Witam    
    
W czasie pisania książki przepisałem sobie do pliku (dla ułatwienia pracy) "Sprawozdanie z działań III/2 Dywizjonu Myśliwskiego" napisane przez kpt. pil. Waleriana Jasionowskiego. Nie ma początku, ale możecie zobaczyć jak to wygląda. Książka będzie dużo bogatsza. Walerian Jasionowski napisał je w czerwcu 1941 roku, ale korzystał ze swoich prywatnych notatek.    
    
Cytat:
Sprawozdanie kpt. Walerian Jasionowski.    
    
    
W czasie walk na zasadzce zostali postrzeleni/samoloty/:    
ppor. Król, ppor. Skibiński, sierż. Flanek i kpr. Kremski.    
W ciągu dnia na skutek podsłuchanej przez radjo rozmowy o braku amunicji, wysłano do Bielska na RWD 5.000 amunicji /plut. Majkrzyk/.    
Około g. 23.00 dywizjon otrzymuje zadania.    
1. Patrolowanie i obrona Krakowa    
2. Osłona przemarszu dyw. panc płka Maczka w rejonie Rabka-Jordanów    
3. Osłona powracającej z bombard. Częstochowy 24 esk. linjowej.    
    
2.IX W nocy zostaje wysłana pod Tyniec /na zach. od Krakowa/ radiostacja na samochodzie jako placówka wysunięta dla współpracy z patrolującymi kluczami. Brak łączności ze Sztabem Armji a najważniejsze z centralą dozorowania. W całej arjii nie można było znaleźć 20 klm. drutu aby połączyć centralą dozorowania z dyw. myśl. Ogromny aparat sieci dozorowania zmontowany jako warunek współpracy z lotnictwem myśliwskim – jest w tej chwili nieużyteczny. Ze Sztabem armii połączenie telefoniczne przez Proszowice – Miechów – Słomniki. O świcie start dwóch patroli dwójkowych na wys. 2000 i 4000 mtr.    
Po 2 godz. Patrolowania, klucze lądują przymusowo w Balicach z powodu gęstej przyziemnej mgły.    
11.20 osłona powracającej z bombardowania niem. Kolumn pancernych pod Częstochową, 24 esk. l.    
Zadanie wykonały 2 klucze pod i nad chmurami w rejonie Szczekociny – Miechów. W czasie patrolowania zaatakowano 2 pojedyncze Do 17 w rejonie Miechowa.    
15.00 Start dyw. na alarm na wyprawę /18 samol./    
W czasie walk zestrzelono:    
Do-17 rejon Zatora – ppor. Kozłowski – plut. Markiewicz    
Do-17 rejon Chrzanowa – ppor. Własnowoslki, plut. Majszyk    
Wieczorem w sztabie przy zestawieniu meldunków uznano zestrzelenie dwóch Do 17.    
Do zmroku patrolowanie w rejonie Krakowa.    
    
3.IX W nocy zostaje również wysłana radiostacja z tym samym zadaniem utrzymania łączności i nakierowywania własnych samolotów.    
Od świtu patrolowanie rejonu Krakowa.    
g. 7.15 start dyw. na wyprawę. W czasie walk część wyprawy npla wyrzuca bomby na pola wzdłuż Wisły nie dolatuje do Krakowa. Druga część wyprawy opla nadlatuje od płn. od strony Słomnik. Zaatakowana również wyrzuca bomby w pola. W okolicy Michałowic 2 klucze zostają skierowane przez radjo w pościg jednak nie dochodzą.    
W czasie walk zestrzelono:    
Do 17 rejon Okradzionek – ppor. Kozłowski; kpr. Kremski.    
H-111 rejon Łazy – ppor. Nowak, sierż. Flanek    
Silnie postrzelani: ppor. Nowak, ppor. Surma, plut. Majkrzyk. Ppor. Król zestrzelony, zapala się i skacze na spadochr. dołączył tego samego dnia do dyw. i bierze udział w następnych walkach.    
Kpr. Kremski i kpr. Arabski z braku benzyny lądują przymusowo w rejonie Olkusza. Natychmiast została wysłana benzyna dla nich na RWD. Kpr. Arabski wraca na lotnisko. Kpr. Kremski po starcie został zestrzelony przez własne oddziały, wylądował przymusowo i dołączył do dyw. dopiero na lotn. Kraczelewicz wykorzystując wszystkie możliwe środki komunikacji.    
Natychmiast po wylądowaniu dywizjon poderwany został ponownie przez własną radojostację. Start z na wpół uzupełnionymi zbiornikami. Wyprawy nie spotkano. Powracający klucz próbował atakować trókę H-111 w rejonie lotniska jednak z powodu różnicy szybkości – bez skutku.    
Około g.12.00 dyw. otrzymuje rozkaz od dcy lotn armji przeniesienia się na lotn Podlolów /40 klm n wsch. od Dęblina/. Rzut kołowy odbywa transport samochodami /około 300 klm/. W czasie drogi transport trzykrotnie zbombardowano i postrzelono. Straty – 2 szer. lekko rannych.    
W okolicy Solca na prawym brzegu Wisły w pobliżu transportu został zestrzelony przez samol. npla kpt. Kułakowski Władysław./k-t P.W. w Bielsku/. Ciężko ranny został opatrzony przez lekarzy dyw. i odesłany samoch. sanit. do Lublina.    
Po wylądowaniu w m. Podlolów, piloci maskują samoloty i pełnią wartę do godz. 3.00 /zluzowani później przez oddział z Ułęża/.    
4.IX Około południa przy pomocy obsługi z Ułęża uruchomiono samoloty. Do zmroku patrolowanie rejonu Dęblina. Z rozkazu Dcy lotnictwa N. Wodza wykonano rozpoznanie lotnisk w rejonie Opola.    
W ciągu nocy nawiązano kontakt z Dęblinem. Uzgodniono zaopatrzenie w mat. pędne i zaprowiantowanie. Nad ranem zostaje wysłana radiostacja z zadaniem współpracy w rejon Dęblina.    
5.IX Od świtu patrolowanie rejonu Puław – Dęblina. Około godz. 12.00 start dyonu na wyprawę. Ścigano wyprawę do m. Pionki. W czasie walk zestrzelono Do-17 w rejonie Dęblina – ppor. Nowak, kpr. Zaniewski. W drodze powrotnej ppor. Nowak został silnie ostrzelany przez własne oddziały z transportu kolejowego /27 przestrzelin/, lekko ranny w nogę i rękę.    
Patrolowanie Dęblina i Puław do zmroku. Brak łączności z jakimkolwiek Dctwem; około g.14.00 została wysłana kolumna samochodowa do Dęblina po materjały pędnne i do Stawek po amunicję. Udaje się się wypożyczyć z kolumny samoch. brygady pancernej pięć 5 tonowych samoch.    
Godz. 16.00 dywizjon otrzymuje rozkaz od Dcy lotn. armji przeniesienia się do Kraczewice /12 klm na płn wsch. od Opola/.    
Część amunicji i mat. pędn. przywiezionych w ciągu nocy i nie zabranych ze względu na brak miejsca, zakopano w lesie w parowie w pobliżu lotniska.    
O zmroku Dca dyw. linjowego mjr Biały, który zajmował lotnisko, został powiadomiony o zakopanej benz. i amunicji.    
G. 17 odlot rzutu powietrznego.    
6.IX Do południa maskowanie samolotów, samochodów i pola wzlotów. Lotnisko w ciągu 4 dni pobytu i pracy dyw. nie zostało wykryte, chociaż leżało na szlaku wypraw idących na Lublin, Łuck. Około g. 12.00 przyjeżdża i obiera m.p. przy dywizjonie D-ca lotn. armji /płk Sznuk/ wraz ze swoim Sztabem. Około g. 19.00 na skutek prośby Dcy III/4 dyw. myśl. kpt. Rolskiego zostaje wysłana pomoc dla jego dywizjonu, ze względu na brak transportu. Zostały wysłane 3 brygady obsługi, mat. pędne i amunicja.    
7.IX W nocy została wysłana radiostacja w okolicy Kazimierza z normalnym zadaniem współpracy. W ciągu dnia patrolowanie Dęblina, Puław, Kazimierza, Kurowa, Solca przy użyciu radjo.    
Około g. 15.00 start esk. alarmowej na wyprawę /6 Do 17/. Pod Puławami zaatakowano wyprawę. Wyprawa wyrzuca bomby prze mostem w pola.    
Po zaatakowaniu wyprawy jeden z kluczy ostrzelany przez własną art. pl. /kpt. Wiórkiewicz, plut. Markiewwicz, plut. Majkszyk/.    
8.IX W nocy wysłanie radjostacji. Od świtu patrolwoanie wzdłuż Wisły Solec-Dęblin.    
Około g. 13.00 rozpoznanie na rozkaz Dcy lotn. armji rejonów Kałuszyna. Trasa rozpoznania 450 klm /ppor. Samoliński, plut. Markiewicz, kpr. Kremski/.    
g. 16.00 start dyw. na wyprawę meldowaną przez własne radjo. W okolicy Puław w czasie pościgu za wyprawą, zostały zestrzelone przez własną art. p.l. 4 samoloty własne – kpt. Sędzielowski, ppor. Chciuk, kpr. Kriegier, kpr. Futro.    
g. 18.00 nawiązanie kontaktu i omówienie współpracy z Dcą brygady pościg. płk. Pawlikowskim. Wysłano dla Brygady pościg. 100.000 amunnicji.    
g. 20.00 Na telefoniczny rozkaz gen. Reguskiego płk. Sznuk promował pchor. III rocznika odbywających praktykę w dywizjonie. Promowano pchor. Gnyś, Chciuk, Koczor, Surma, Własnowolski, Grudziński, Kozłowski.    
9.IX W nocy wysłanie radjostacji. Od świtu patrolowanie Wisły.     
Godz. 10.00 powrót ppor. Chciuka i kpr. Kriegera. Kpr. Krieger po odstrzelaniu i zapaleniu tylnej części kadłuba przez pocisk art wyrzucony z samolotu skacze na spadochronie, który otwiera rękami /uszkodzony przy wyrzuceniu spadochron/.    
g. 10.30 Wykonano na rozkaz Dcy lotn. armji rozpoznanie rejonów:    
Annopol – Sandomierz – plut. Markiewicz.    
Dęblin – Zwoleń - ppor. Własnowolski    
g. 11.00 Rozkaz Dcy lotn. armji rozpoznanie rejonu Dęblina-Zwolenia – ppor. Nowak.    
g. 12.00 przerwano patrolowanie ze względu na brak benzyny.    
11. IX W ciągu dnia z rozkazu Dcy lotn. armji i Dcy brygady pościg. rozpoznanie rejonów    
Kalwarja – Dęblin – ppor. Gnyś /ostrzelany silnie przez od. niem/.    
Annopol-Sandomierz – plut. Markiewicz    
Sandomierz – Opatów – kpr. Kresmki /ostrzelany silnie przez kolumnę czołgów niemieckich/.    
Poszukiwania benzyny:    
st. Szastarka – ppor. Koczor samochodem /w czasie powrotu przebijał się przez kolumnę czołgów niemieckich/.    
- ppor. Głębocki – lotem    
Włodzimierz – Kowel – ppor. Martini z kolumną samoch.    
st. Radzyń – ppor. Wielgus    
Dęblin – ppor. Jokiel.    
12.IX patrolowanie w rejonie Lublina.    
Godz. 15.00 ppor. Kawalecki – lot do Nacz. Dcwa. Brześć.    
Silnie ostrzelany przez własne oddziały.    
    
13.IX. Przed południem rozpoznanie rejonów:    
Rozwadów - Szastarka – plut. Kremski    
Sandomierz – Opatów – plut. Markiewiewicz /z powodu silnej mgły 3,1/2 godz. z lot na wys. 5000 mtr. przymusowe lądowanie pod Łuckiem, po uzupełnieniu benzyny powrócił do dywizjonu/.    
g.18.00 Wiadomość o zajęciu Zamościa przez oddz. niem. Z rozkazu Dcy lotnictwa dyw. przechodzi w skład brygady pościgowej.    
g. 21.00 Wysłano dla bryg. pościg. w rejon Lublina, pomoc techniczną i mat. pędne.     
    
W ciągu nocy dyw. otrzymuje rozkaz przeniesienia dyw. w rejon Dubna.    
    
14.IX g. 8 i 10.00 dwukrotne rozpoznanie Zamościa /kpr. Kremski/. Stwierdzenie w Zamościu /na rynku/ zgrupowania niem. czołgów /około 60 pojazdów/. Meldunek do Dcy bombowego w rejonie Kowla z prośbą o zbombardowanie Zamościa.    
g.13.00 odlot do m. Werby /10 km na płn. od Włodzimierza/. W m. Werby rozkaz przerzucający dyw. w rejon Buczacza /m. Petlikowice/.    
    
15.IX Poszukiwanie D-ctwa. Nawiązywanie łączności. Kontakt z płk. Bohuszewiczem. Zupełny brak benzyny. W ciągu nocy wysłano samochody po benzynę do Stanisławowa i Tarnopola.    
    
16.IX Z rozk. Nacz. D-ctwa reorganizacja lotn. mśl. III/2 dyw. myśl. ma się uzupełnić z resztek innych dyw. Nadwyżkę personelu i sprzętu odesłać do Kut.    
g. 12.00 Z rozk. dcy bryg. pościg. rozpoznanie rejonu Rawa Ruska – Sokal – Lwów – ppor. Kawalecki.    
Brak benzyny. Do samolotów wykonujących rozpoznanie benzyna przelewana jest z innych samolotów.    
7.IX Od świtu klucz w alarmie.    
g. 9.00 rozpoznanie rejonu Lwowa – ppor. Nowak. Wraca silnie postrzelany przez art. niem. jeden pocisk w kadłubie, drugi urwał środkową część lotki na przestrzeni około 60 cm.    
Około g. 11.00 Wiadomość o wkroczeniu wojsk sowieckich.    
g. 12.00 Rozpoznanie w rejonie Czortkowa – negatywnie.    
g. 14.00 Rozkaz przerzucenia dyw. w rejon Śniatynia    
g. 16.00 Rozkaz od gen. Zająca o przekroczeniu granicy Rumuńskiej i lądowaniu w Czerniowcach.    
g. 16.45 Zawiadomienie smol. Łącznikowym transport kołowy, który był już w drodze do Śniatynia o przejściu granicy Rumuńskiej.    
g. 17.30 Przekroczenie granicy Rumuńskiej i lądowanie w Czerniowcach /g.17.45/.    
    
18.IX. g. 5.00 z rozkazu płk Pawlikowskiego start do Jasi.    
g. 14.00 start do Galat    
g. 18.00 zdanie sprzętu i broni władzom rumuńskim.    
19.IX g. 5.00 Odjazd pilotów na czele z płk. Pawlikowskim do m. Fokszani.    
    
Historia dywizjonu, dziennik działań oraz inne dokumenty dywizjonu, zdane zostały w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie płk. Stachoniowi    

Łukasz  [178.37.178.113]Dodaj współrzędne [Odpowiedz]

brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania

brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania

Powrót do tematów Powrót do Myśliwców