Luftwaffe
Pokaż punkty

.: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :.
Temat: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana (2009-12-21,14:47)

Po wielu dziwnych polemikach z adwersarzami na tym forum , proponuję wpisy w tym wątku które będą nam przypominały o tym że przez lata propagandy komunistycznej [ i nie tylko ] nasz obraz o waleczności LW był z goła zły.    
    
P.S.    
    
Panie administratorze , jeżeli uzna Pan że w.w. wątek / temat jest jazdą po bandzie , to proszę go usunąć.    
    
============================    
    
Ostatnio też poniosły mnie emocje , a wszak święta idą ...
Dariusz Kulesza  

znalezionych: 152, strona 2 z 16
«  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »

(142) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:56 :
Bolenioooo    
    
To tylko odpowiedz na zaczepkę.    
    
Nic nie kumasz bazy.
Dariusz Kulesza  
(141) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:56 :
Ludzie, a może by tak co nieco się opamiętać, święta za pasem!    
    
Swoją drogą, strach pomyśleć, że to nie dla wszystkich jest zabawa!
Armagedonius Recycling
  
(140) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:55 :
REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO     
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE    
    
§ 1.    
    
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego _______________, zwanego dalej „Forum”, dostępnego pod adresem http:_______________ a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Forum oraz prawa i obowiązki Redakcji serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Forum.    
Właścicielem Forum jest ___________________     
    
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:    
    
Forum dyskusyjne - system umożliwiający zamieszczanie tematów i prowadzenie przez Użytkowników dyskusji w zakresie danego tematu, będący miejscem wymiany informacji, idei i pomysłów,    
Redakcja – podmiot zarządzający i prowadzący Forum, wyznaczony przez ______________________,    
Moderator – osoba wyznaczona przez Redakcję do moderowania wpisów zamieszczanych na Forum,    
Administrator - osoba wyznaczona przez Redakcję do nadzoru nad techniczną i programistyczną stroną funkcjonowania Forum,    
Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która dokonała rejestracji w Forum, tzn. wypełniła Formularz rejestracyjny, a następnie założyła Profil,    
Użytkownika – osoba korzystająca z Forum,    
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji,    
Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika przeznaczonych przez niego do upublicznienia, przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie.    
Utwór – każda zmieszczona przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa.    
§ 3.    
    
Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Użytkowników Forum.    
    
§ 4.    
    
Forum, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) informacji, pomysłów, opinii, komentarzy, myśli, pytań i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.    
§ 5.    
    
Korzystanie z Forum jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.    
Użytkownik przystępujący do korzystania z Forum przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zasady Netykiety obowiązujące na Forum.    
Wpisywanie komentarzy, zakładanie nowych tematów (wątków), możliwe jest jedynie dla Użytkowników Zarejestrowanych.    
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Jego wysłanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad Netykiety.    
Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Forum po upływie 7 dni od zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się.    
Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.    
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.    
Odmowa zarejestrowania Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Forum, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.    
Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta. W przypadku, gdy Użytkownik będzie posiadał kilka aktywnych kont, konta te zostaną zablokowane lub całkowicie usunięte.    
II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO    
    
§ 6.    
    
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami Netykiety oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.    
Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.    
Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.     
a) Redakcja i Moderatorzy podejmą starania mające na celu redagowanie, skracanie bądź usuwanie wszelkich postów sprzecznych z Regulaminem, zasadami Netykiety, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, najszybciej jak to jest możliwe.    
b) W związku z powyższym zapisem, Użytkownik zgadza się, że zawartość każdego postu na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Redakcji czy Moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.    
Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności niedozwolone jest:     
a) rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr osobistych,    
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),    
c) wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy lub agresji,    
d) rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich,    
e) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.    
Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Forum działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:    
a) zachowanie sprzeczne z zasadami Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Forum bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej,    
b) rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.    
III. PRAWA AUTORSKIE    
    
§ 7.    
    
Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    
W zmian za umożliwienie korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Właściciela Forum do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:    
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, w szczególności na łamach Forum,    
b) w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,    
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,    
d) rozpowszechnianie Utworu w prasie oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji _______ stron internetowych.    
Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony.    
______________________ nie jest zobowiązana do publikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też rozpowszechniania go w inny sposób.    
____________________________________________________________________________________    
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    
    
§ 8.    
    
Użytkownik oświadcza, iż wszelkie dane osobowe oraz inne informacje składające się na Profil, przekazuje w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznianie Profilu przez Redakcję, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:    
a) adres e-mail,    
b) hasło do konta,    
c) kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe,    
d) numer telefonu.    
V. ZMIANY REGULAMINU    
    
§ 9.    
    
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Redakcję, bez podawania przyczyn.    
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Forum wraz z informacją o ich dokonaniu.    
Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.    
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.    
Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.    
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    
    
§ 10.    
    
Spółka Site S.A. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania..    
_______________________ może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało roszczeń Użytkowników wobec ______________________..    
Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Dariusz Kulesza  
(139) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:50 :
No to zobaczmy ten pierwszy prowokacyjny występ. Post numer 7. Co za niespodzianka!    
    
    
Cytat:
Dariusz Kulesza    
    
Przyczyną tego jest to że gówno się znają.
    
Bolek  
(138) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:49 :
Panie Adminie !    
    
Proponuję umieszczać przy wpisach numer IP , wtedy poziom merytoryczny z pewnością ulegnie znacznej poprawie.    
    
Jest to obecnie coraz częściej spotykany standard w celu zmniejszenia odpowiedzialności karnej administratorów forum.
Dariusz Kulesza  
(137) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:48 :
Wyczerpuje kilka paragrafów, wszakże wiemy kogo miał na mysli...
Armagedonius Recycling
  
(136) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:46 :
Bolo bredzi coraz ambitniej.    
    
Dariusz Kulesza  
(135) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:45 :
(37) Temat Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-20, 11:43 :    
Dobrze, że pokazują się tutaj jeszcze jacyś normalni ludzie. Inaczej umarłbym ze wstydu, gdyby ktoś z moich znajomych mnie zapytał, dlaczego stawiam czoła takiemu prostactwu z zabitej dechami wsi. Czytałem już różne ciekawe rzeczy na zagranicznych forach, które są naprawdę na poziomie. Ale z takim dnem jak u nas tam się jeszcze nie spotkałem!     
    
Pierwszy wpis Bolego
Dariusz Kulesza  
(134) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:43 :
Panowie chcą się popisać, wypinają pierś po ordery w rzekomej obronie ukochanej ojczyzny. Zapomnieliście przy tym, że za wasze ataki orderów nie będzie, a naszej ojczyzny nikt nie musi bronić.    
Ponadto jesteście tak nudni i prymitywni, że przestaję czytać wasze wpisy po pierwszych dwóch słowach. Szkoda czasu.    
Bolek  
(133) Re: Luftwaffe : Waleczna / Rycerska / Niewinna / W pełni udokumentowana z dnia 2009-12-21, 13:35 :
Uśmiałem się jak norka... bucusiu.    
    
Najpierw dzieciaku poucz się trochę o o prawodawstwie w tym kraju Rzeczypospolitej.    
    
Po pierwsze aby mieć podstawę prawną to nie wolno pozywającemu prowokować , prowokować wpisami !    
    
Tu leżysz i kwiczysz.    
    
Poza tym , ciebie bolusiu mogę lżyć do bólu... bo jesteś nickiem !    
    
Nie masz zielonego pojęcia o prawie , więc nie zabieraj głosu.    
    
======================================    
Wszelkie osoby poszkodowane poziomem merytorycznym w tym watku uprzejmie przepraszam.    
Za moje wpisy jak i kilku "Nickowców" niewiadomego pochodzenia.    
Wątek ten jest przykładem braku znajomości w.w. tematu a wypowiadaniem się osób którym wydaje się że wiedzą wszystko o Luftwaffe, lub posiadają ograniczone wiadomości o Luftwaffe [ II W.Ś. ]    
    
Panom brunatnym , dziękujemy.    
    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
P.S.    
    
Gdyby Boluś występował tu pod swoim nazwiskiem , z pewnością nie byłby taki pyskaty.    
    
    
Dariusz Kulesza  

znalezionych: 152, strona 2 z 16
«  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »

Powrót do tematów Powrót do Myśliwców